Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.blueberryroasters.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.blueberryroasters.pl prowadzony jest przez Blueberry Roasters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław, REGON: 385198357, NIP: 8971874881 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819252, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł, za pomocą serwisu pod adresem: www.blueberryroasters.pl

 

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie www.blueberryroasters.pl

 

 

 

§ 1. Definicje

1. Sprzedawca – Blueberry Roasters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław, REGON: 385198357, NIP: 8971874881 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819252, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł, za pomocą serwisu pod adresem: www.blueberryroasters.pl

2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,

5. Użytkownik:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną- korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej www.blueberryroasters.pl, w tym w szczególności w celu zapoznania się z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego

6. Klient:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

7. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji od Sprzedającego.

10. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.

11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.blueberryroasters.pl, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego

12. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.blueberryroasters.pl,

13. Towar – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy będące przedmiotem oferty Sprzedawcy oraz Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

17. Administrator danych osobowych- Sprzedawca

18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.),

19. U.o.i.d.o- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. Zm)

20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wymaga zgody osoby zainteresowanej. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.

 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 5. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który ukończył 16 lat.

 6. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu www.blueberryroasters.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Formularz zamówienia oraz Newsletter, które są dobrowolne i nieodpłatne

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.

3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

4. Usługa wskazana w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

 2. Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 3. Korzystanie z Usługi Newslettera uwarunkowane jest podaniem prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz imienia, kliknięciu przycisku „Zapisz się” a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.

 4. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Sprzedawcy adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: info@blueberryroasters.pl. lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

 5. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.

 6. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę Klient może składać na adres: info@blueberryroasters.pl lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

 8. zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 10. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej

 

 

§ 4 Umowa sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:

a) dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),

b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość a w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo: firmy pod jaka prowadzona jest działalność oraz numeru NIP), jak również dokonanie wyboru metody płatności,

c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami -jeżeli wystąpią, wybraną metodę płatności, dane Klienta, ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury),

d) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox”), potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox), wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 4. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

§ 5. Realizacja zamówień i dostawa

 

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki. Szczegółowe postanowienia w zakresie kosztu przesyłki udostępnione są na stronie internetowej Sklepu.

 3. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca dostarcza towar pośrednictwem kuriera. Lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 5. Termin dostawy Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do Klienta wynosi od 2 do 5 dni roboczych chyba, że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Dostawa do krajów Unii Europejskiej wskazanych na stronie internetowej sklepu wynosi od 3 do 7 dni roboczych

 6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

 7. Koszty wysyłki wskazane są na stronie internetowej Sprzedawcy jak również w potwierdzeniu złozenia zamówienia

 8. Sprzedawca dopuszcza odbiór osobisty Towaru w sklepie stacjonarnym w godzinach pracy sklepu. W takim przypadku Kupujący nie ponosi zadnych kosztów dostawy.

 9. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.

 10. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia,

 11. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Konsumenta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Konsumenta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

 12. Przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania sprawdzenia przesyłki oraz Towaru, o której mowa w ustępie powyzej, oraz niezwłocznego zgłoszenia Sprzedawcy wykrycia wady pod rygorem utraty uprawnień tytułu rękojmi.

 

§ 6. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom następujące metody płatności:

 

 1. Przelew tradycyjny realizowany na rachunek bankowy.

 2. Płatność kartą

 3. Płatność przelewem elektronicznym wskazanym na stronie

 4. Płatność gotówkową

 5. PayPal - płatnosci za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

 1. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie obowiązek świadczenia Sprzedającego ustaje

 2. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę imienną. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

 

§ 7. Rękojmia i gwarancja, reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@blueberryroasters.pl

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

- okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

- określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową - sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

- danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu objęcia produktu/ów w posiadanie przez kontrahenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: info@blueberryroasters.pl. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu, jednak jego zastosowanie nie jest to obowiązkowe.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje w przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, za wyjątkiem sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego dokonana została płatność jest niemożliwa. W takiej sytuacja zwrot nastąpi na konto Klienta w Blueberry Roasters, o czym Klient zostanie powiadomiony odrębnym e-mailem. W treści wiadomości zostanie podana informacja o kwocie zwrotu oraz link do formularza, przez który należy przesłać dane potrzebne do zwrotu należności. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu odmowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument będzie zobligowany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

 6. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,§ 9 .Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

 

 1. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

§ 10 .Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego

2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).

5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

6. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

7. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.

9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r.

pixelpixel